Terénní práce (streetwork)

 

Od roku 2014 poskytuje OD5K10, z.s. sociální kontaktní služby také terénní formou (tzv. nespecifický streetwork). Nejprve tato služba byla poskytována ve městě Vamberk a od roku 2020 se oblast působnosti rozšíříla také do Dobrušky. Streetwork v současné době zajišťují dva sociální pracovníci organizace, Bc. Jiří Vrba (Vamberk, 1x týdně v úterý 14.30h-18.30h) a Bc. Daniel Horák (Dobruška, 2x týdně v pondělí 14.00h-18.00h a ve čtvrtek 14.00h-18.00h).

Služba, která doplňuje provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM Centrum 5KA) a semináře primární prevence na ZŠ (včetně ZŠ Vamberk a ZŠ v Dobrušce) je zaměřena na aktivní vyhledávání a kontaktování mládeže spadající do její věkové kategorie 6-26 let a zároveň vykazující jasné jevy řadicí ji mezi tzv. "rizikovou" mládež, nebo též "mládež ohroženou sociálně-patologickými vlivy". Jde především o děti, mládež a mladé dospělé, kteří se ve svých životech nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, se kterými je často spojen výskyt sociálně-patologických jevů. Nejčastějšími projevy nepříznivé sociální situace je např. opakované záškoláctví, dlouho trvající neúspěšnost při studiu, dlouhodobá nezaměstnanost absolventů, konflikty v rodině a partnerském vztahu, bezdomovectví, nebo závislost na různých omamných a psychotropních látkách, gamblerství, alkoholismus, sexuální promiskuita, předčasné zahájení sexuálního života, riziko nákazy pohlavně přenosnými chorobami, kriminalita, zapojení v šikaně jako agresoři i oběti, neschopnost navázání trvalého a společensky přijatelného partnerského vztahu a výchovy dětí, i problémy spojené s menšinami atd.

Tato cílová skupina většinou není schopna, nedokáže, nebo nechce řešit své situace běžnými, „zdravými“ způsoby (samostatně dojít na úřad práce, řešit problémy v rodině za pomoci psychologa, obrátit se na školu s prosbou o doučování, volný čas trávit pozitivním způsobem v placených kroužcích s pevným režimem apod.). V takových případech je vyžadováno použití specifických přístupů v sociální práci, které jsou možnými nástroji k řešení nepříznivých sociálních situací mladých včetně významného preventivního účinku.

Pracovník může dotyčnému nabídnout vztah postavený nikoliv na represi, ale na přátelství a vzájemné důvěře a díky tomu mu z této pozice pomoci projít konkrétními rizikovými situacemi v jeho životě, které by jinak mohli vést ke společensky nevhodnému jednání ohrožující jak širokou společnost, tak i samotného mladého člověka. Samozřejmě vždy záleží především na samotném klientovi, zda a jakým způsobem se tuto nabídku rozhodne využít.

Naše projekty

Agape5kaE-shopRybka